• duzo_dzieci.png
  • dzieci_rysuja_nogami.png
  • dzieci_w_czapkach.png
  • dzieci_w_fartuszkach.png
  • dzieci_z_cymbalkami.png
  • jaselka.png
  • modlitwa_i_kosciol.png
  • posilek.png
  • stroj_cieszynski.png

Właściwe wychowanie - tolerancja i współdziałanie

Wychowanie, obok nauczania, jest jednym z dwóch podstawowych zadań PTE. Nauczyciele wiele uwagi poświęcą kształtowaniu postaw swoich małych podopiecznych, promując takie cechy osobowe jak rzetelność, umiejętność brania odpowiedzialności za własne decyzje, współdziałanie z innymi ludźmi, tolerancja, pracowitość.

Społeczność przedszkolna swoim codziennym działaniem zmierza do wszechstronnego rozwoju dziecka, dąży do osiągnięcia harmonii w jego rozwoju intelektualnym, moralnym i fizycznym oraz do uzyskania pełnej zgodności między osobowością, a działaniem w społeczeństwie i na rzecz społeczeństwa. Zamierzamy wychowywać dzieci w duchu prawdy, dobra i piękna, poznawania praw człowieka i otwartości na inne światopoglądy.
 

Wiara, szacunek, kultywowanie tradycji

Duży nacisk kładziemy na wychowanie religijne dzieci, dlatego też przed każdym posiłkiem dzieci modlą się oraz słuchają historii biblijnych.

Nauczamy szacunku dla symboli narodowych i religijnych, a tym samym rozwijamy postawy patriotyczne. Przedszkole uwzględnia sugestie, oczekiwania i potrzeby społeczności lokalnej, a nasze przedszkolaki zachęcane są do włączania się w różne akcje. Kultywujemy tradycje narodowe, regionalne i religijne, a także zwyczaje ludowe, będąc równocześnie otwartymi na kulturę Europy i świata.