• 1.png
  • 2.png
  • 3.png
  • 4.png
  • 5.png
  • 6.png
  • 7.png
  • 8.png
  • 9.png
  • 10.png

 

Projekt realizowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny)

Oś priorytetowa XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, Poddziałanie 11.1.3. Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – konkurs

 

Wartość projektu: 353 332,96 zł

Dofinansowanie: 300 333,01 zł

 

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Cieszyn poprzez stworzenie 10 miejsc dla dzieci 3-4-letnich w Przedszkolu Towarzystwa Ewangelickiego oraz poprawa jakości wychowania przedszkolnego dzięki zajęciom dodatkowym wyrównującym szanse edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów oraz dokształcanie 3 nauczycielek w oparciu o potrzeby edukacyjne określone w diagnozie w okresie od 1.08.2018 do 31.08.2019.

 

Efektem realizacji projektu będą następujące wskaźniki produktu:

Liczba miejsc wychowania przedszkolnego dofinansowanych w programie: 10

Liczba dzieci objętych w ramach programu dodatkowymi zajęciami zwiększającymi ich szanse edukacyjne w edukacji przedszkolnej: 60 (35M,25K)

Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie 3 (3K)

 

Wskaźniki rezultatu

Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu 3 (3K)

 

 

W ramach projektu realizowane będą trzy zadania:

1/ Utworzenie 10 miejsc wychowania przedszkolnego i zapewnienie bieżącego funkcjonowania przez 12 miesięcy. W ramach tego zadania zaplanowano zakupienie pomocy dydaktycznych do bieżącej pracy z dziećmi, wyposażenia dla nowego oddziału oraz wyposażenie placu zabaw

2/Prowadzenie zajęć wyrównujących szanse edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów przez 12 miesięcy. W ramach tego zadania przewidziano rozszerzenie oferty placówki o dodatkowe zajęcia:

 

stymulujące rozwój psychoruchowy: Terapia ruchowa

korekcyjno-kompensacyjne: Klockomania, Logomania

rozwijających kompetencje społeczno-emocjonalne: Terapia muzyczna, Terapia społeczna, Terapeutyka.

 

3/ Podniesienie kwalifikacji nauczycieli przedszkola. W ramach tego zadania przewidziano szkolenie z Arteterapii i Terapii zajęciowej, studia podyplomowe z Oligofrenopedagogiki oraz Wczesnego wspomagania rozwoju dziecka


Harmonogram zajęć


 


KLOCKOMANIA

Wrzesień

 Październik ListopadGrudzień Styczeń 

TERAPIA RUCHOWA

Wrzesień

 Październik Listopad Grudzień Styczeń

 

TERAPIA SPOŁECZNA

Wrzesień 

 

 Październik   Listopad   

 

LOGOMANIA

Wrzesień

 

TERAPEUTYKA

Wrzesień

 

  Październik

  

   Listopad

  

   Grudzień

   

 Styczeń 

   

TERAPIA MUZYCZNA

Wrzesień

  Październik   Listopad   Grudzień  Styczeń