• duzo_dzieci.png
 • dzieci_rysuja_nogami.png
 • dzieci_w_czapkach.png
 • dzieci_w_fartuszkach.png
 • dzieci_z_cymbalkami.png
 • jaselka.png
 • modlitwa_i_kosciol.png
 • posilek.png
 • stroj_cieszynski.png

Zajęcia logopedyczne dla naszych przedszkolaków

Mowa daje dzieciom możliwość wzbogacania i wyrażania swoich przeżyć. Ograniczenie zdolności komunikowania się z otoczeniem utrudnia dzieciom zaspokajanie potrzeb i rodzi w nich często napięcia emocjonalne. Może też wytworzyć barierę komunikacyjną, która doprowadzi do zachwiania ich poczucia bezpieczeństwa.

W celu uniknięcia powyższych problemów ważne jest stymulowanie mowy poprzez systematyczne ćwiczenia przeprowadzane w formie zabaw. Podczas cyklu „Teoś wspólnie z nami bawi się słowami” dzieci będą miały możliwość poszerzenia zasobu słownictwa czynnego, poprzez opowiadanie historyjek obrazkowych, nazywanie obrazków, opisywanie ilustracji, opowiadanie przeczytanego tekstu, udzielanie odpowiedzi na pytania, gry i zabawy ortofoniczne itp. Zabawy te pozwolą w razie potrzeby stymulować rozwój mowy w przypadku stwierdzenia jego opóźnienia.

Aby dziecko mogło jak najlepiej porozumiewać się z otoczeniem, prowadzone będą oddziaływania korekcyjne w zakresie zaburzonych czynności mowy.

Wspólnie z „Teosiem” dzieci będą wyrabiać właściwe nawyki mowne, takie jak: prawidłowy oddech, zamykanie ust, przełykanie śliny, usprawnianie motoryki narządów artykulacyjnych oraz ich właściwa koordynacja. Są to ćwiczenia, które przygotują artykulatory do wywoływania zaburzonych głosek. Ważne będzie także utrwalenie głoski korygowanej na materiale językowym w logotomach, wyrazach (nagłos, śródgłos, wygłos), zdaniach. Wspólne zabawy będą miały także na celu automatyzację poprawnej wymowy w mowie spontanicznej (opisywanie ilustracji, opowiadanie historyjek obrazkowych, rozmowy kierowane).
 

Logopedia – kiedy profilaktyka, a kiedy terapia?

Wiek przedszkolny jest okresem największego rozwoju mowy dziecka – jest to więc czas, w którym powinno się zadbać o rozwój mowy dziecka, jak i o usuwanie wszelkich zauważonych nieprawidłowości.

Zajęcia logopedyczne obejmują:

 • profilaktykę (zajęcia grupowe),
 • terapię logopedyczną (zajęcia w małych zespołach, parach lub indywidualne).

Grupowa forma zajęć stanowiąca PROFILAKTYKĘ LOGOPEDYCZNĄ jest dla przedszkolaków swobodną i bezstresową formą zabawy-pracy. Dodatkowo stanowi ona bardzo ważny wstęp do ewentualnej pracy indywidualnej. Podczas takich zajęć szczególną wagę przywiązuje się do:

 • ćwiczeń oddechowych,
 • ćwiczeń narządów mowy,
 • ćwiczeń słuchowych i logorytmicznych,
 • ćwiczeń koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej.

Z kolei warunkiem rozpoczęcia i prawidłowego przebiegu TERAPII LOGOPEDYCZNEJ w każdym zaburzeniu mowy jest właściwa DIAGNOZA, która obejmuje między innymi:

 • badanie rozumienia mowy,
 • badanie mówienia,
 • badanie sprawności aparatu artykulacyjnego,
 • orientacyjne badanie słuchu.

Terapia logopedyczna prowadzona jest indywidualnie (logopeda pracuje z jednym dzieckiem) lub w parach, małych zespołach w zależności od rodzaju i stopnia nasilenia zaburzeń, wad wymowy.

Podczas zajęć logopedycznych w przedszkolu prowadzone są ćwiczenia, które mają na celu:

 • kształtowanie prawidłowego toru oddechowego, wydłużanie fazy wydechowej,
 • usprawnianie motoryki aparatu artykulacyjnego (m.in. języka, warg, żuchwy, podniebienia),
 • kształtowanie prawidłowych czynności fizjologicznych w obrębie aparatu mowy (tj. połykanie, żucie, odgryzanie),
 • rozwijanie słuchu dziecka (ćwiczenia wrażliwości słuchowej, ćwiczenia rytmizujące, ćwiczenia słuchu fonemowego – to zdolność precyzyjnego różnicowania dźwięków mowy),
 • wzbogacanie słownictwa, rozwijanie mowy opowieściowej,
 • rozwijanie umiejętności budowania dłuższych wypowiedzi,
 • rozwijanie umiejętności rozumienia wypowiedzi słownych,
 • uzyskanie prawidłowej artykulacji poszczególnych głosek,
 • kształtowanie swobodnej wypowiedzi dziecka.