• duzo_dzieci.png
 • dzieci_rysuja_nogami.png
 • dzieci_w_czapkach.png
 • dzieci_w_fartuszkach.png
 • dzieci_z_cymbalkami.png
 • jaselka.png
 • modlitwa_i_kosciol.png
 • posilek.png
 • stroj_cieszynski.png

Czesne oraz wpisowe należy wpłacać na konto przedszkola:
Raiffeisen Bank Polska S.A.
47 1750 0012 0000 0000 3372 1404

 

Opłata za przedszkole obejmuje
WSZYSTKIE ZAJĘCIA DODATKOWE!

 

Zasady wpłacania wpisowego i czesnego w przedszkolu prowadzonym przez Towarzystwo Ewangelickie, ustalone przez Zarząd TE
 

WYPIS Z REGULAMINU
 

Wpisowe

 1. Wpisowe, wysokości 300 zł, jest wpłacane jednorazowo przez rodziców dzieci przyjętych do przedszkola, w terminie wyznaczonym przez Dyrektora przedszkola.
 2. Nie uregulowanie wpisowego w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu TE.
 3. Wpisowe nie podlega zwrotowi.
 4. Wpisowe jest przeznaczone na potrzeby przedszkola TE.
 5. W przypadku przyjęcia dziecka do PTE w czasie roku szkolnego, wpisowe musi być wpłacone w dniu przyjęcia dziecka do przedszkola.
 6. W przypadku przyjęcia do PTE dwójki (lub więcej) dzieci tych samych rodziców, wpisowe wpłacane jest za każde dziecko.

 

Czesne

 1. Czesne jest płatne – na podstawie wystawionej faktury VAT – comiesięcznie z góry, na wskazane konto.
 2. Odpłatność za usługi świadczone przez Towarzystwo składa się z:
  a) opłaty stałej płatnej z góry, w wysokości: grupy I, II, III oraz IV – 270 zł płatnych przez 12 miesięcy tj. od września do sierpnia następnego roku kalendarzowego; grupa V – 290 zł płatnych przez 10 miesięcy tj. od września do czerwca następnego roku kalendarzowego
  b) miesięcznej stawki żywieniowej płatnej z góry, wynikającej z przemnożenia dziennej stawki żywieniowej w kwocie 7,00 złotych (słownie; siedem złotych) przez ilość dni roboczych w danym miesiącu, pomniejszonej o odpisy za poprzedni miesiąc
 3. Wysokość opłaty stałej za drugie i kolejne dziecko tych samych rodziców uczęszczające do jednej z placówek prowadzonych przez Towarzystwo Ewangelickie, wynosi:  w grupach I, II, III oraz IV – 220 zł płatnych przez 12 miesięcy tj. od września do sierpnia następnego roku kalendarzowego; w grupie V – 235 zł płatnych przez 10 miesięcy tj. od września do czerwca następnego roku kalendarzowego.
 4. Za każdy dzień roboczy ciągłej nieobecności dziecka w przedszkolu, po upływie co najmniej 4 dni roboczych nieobecności, przysługuje odpis w wysokości 4,20 zł (słownie: cztery złote dwadzieścia groszy). W przypadku nieobecności krótszej niż 4 dni, stawka żywieniowa nie podlega odpisowi.
 5. W przypadku kiedy zapisanie dziecka do przedszkola nie następuje od pierwszego dnia miesiąca, wysokość czesnego za ten miesiąc zostaje ustalona proporcjonalnie do liczby pozostałych dni w tym miesiącu.
 6. W przypadku opóźnienia w zapłacie czesnego, Towarzystwu Ewangelickiemu przysługują odsetki w wysokości 0,5% kwoty czesnego za każdy dzień opóźnienia.
 7. W przypadku nie uregulowania czesnego przez kolejne trzy miesiące, dyrektor przedszkola może wystąpić do organu prowadzącego z wnioskiem o skreślenie dziecka z listy.
 8. Organ prowadzący zastrzega sobie prawo do zmiany wysokości czesnego w ciągu roku szkolnego.