• duzo_dzieci.png
  • dzieci_rysuja_nogami.png
  • dzieci_w_czapkach.png
  • dzieci_w_fartuszkach.png
  • dzieci_z_cymbalkami.png
  • jaselka.png
  • modlitwa_i_kosciol.png
  • posilek.png
  • stroj_cieszynski.png

 

 

REGULAMIN REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLA TOWARZYSTWA EWANGELICKIEGO W CIESZYNIE

 

Rozdział I

Zasady postępowania rekrutacyjnego

1. Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku 3–6 lat. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor przedszkola może przyjąć dziecko, które ukończyło 2,5 roku.

2. Liczba miejsc określona w statucie jest liczbą maksymalną.

3. Rekrutacja prowadzona jest cały rok, do momentu wyczerpania miejsc (decyduje kolejność zgłoszeń wg dat)

4. Zapisy dzieci do przedszkola prowadzi dyrektor placówki.

5. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są przy zapisywaniu dziecka złożyć:

- wypełniony Formularz zgłoszeniowy do przedszkola (do pobrania w sekretariacie lub na stronie przedszkola),

6. Rezygnacja z przedszkola po uiszczeniu opłaty rekrutacyjnej może odbywać się poprzez:

- złożenie pisemnej rezygnacji w siedzibie placówki od poniedziałku do piątku w godzinach pracy przedszkola

- złożenie pisemnej rezygnacji i przesłanie jej listem poleconym. Jednocześnie opłata rekrutacyjna nie zostaje zwrócona rodzicom/prawnym opiekunom.

7. W przypadku zgłoszenia się większej liczby dzieci niż liczba miejsc, dzieci będą przyjmowane zgodnie z kolejnością składania formularzy.

8. O przyjęciu lub odmowie przyjęcia dziecka (dzieci) do przedszkola rodzice/prawni opiekunowie są powiadamiani ustnie przy złożeniu kwestionariusza

9. W przypadku nie opłacenia wpisowego w wyznaczonym terminie oznacza rezygnację z miejsca dla dziecka w Przedszkolu Towarzystwa Ewangelickiego.

10.Wysokość wpisowego do Przedszkola Towarzystwa Ewangelickiego ustala Zarząd Towarzystwa Ewangelickiego im.ks.F.Michejdy.

 

Rozdział II

Przepisy końcowe :

1. Liczbę dzieci w oddziałach określają obowiązujące przepisy zawarte w statucie przedszkola.

2. Przez rodziców rozumie się też prawnych opiekunów i rodziców zastępczych.

3. W trakcie roku przedszkolnego dzieci przyjmowane są do przedszkola decyzją dyrektora w miarę wolnych miejsc w poszczególnych grupach wiekowych.

Dane do przelewu bankowego:

 

Przedszkole Towarzystwa Ewangelickiego

Plac Kościelny 1

43-400 Cieszyn

RAIFFEISEN BANK POLSKA

47 1750 0012 0000 0000 3372 1404

 

4. Regulamin został przyjęty przez Zarząd Towarzystwa Ewangelickiego 28 sierpień 2013r.

 

 

DODATKOWE INFORMACJE:
w sekretariacie Przedszkola TE lub pod nr tel. + 48 33 852 11 41