• 1.png
 • 2.png
 • 3.png
 • 4.png
 • 5.png
 • 6.png
 • 7.png
 • 8.png
 • 9.png
 • 10.png

Procedura postępowania na wypadek zakażenia wirusem SARS-CoV-2 powodującym chorobę COVID- 19 przez osoby przebywające/ pracujące              

w Przedszkolu Towarzystwa  Ewangelickiego  w  Cieszynie

 Procedury obowiązujące od 1.09.2021 cz.I

Procedury obowiązujące od 1.09.2021 cz.II

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego

 1. Podstawa prawna

 

 • Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych                   u ludzi (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz.284, 322, 374, 567 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 322, 374, 567 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby lub macierzyństwa (t. j. Dz. U. 2020, poz. 568 ze zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. nr 6 poz. 69 późn. zm.),
 • Wytyczne MEN, GIS i MZ

 

 1. Cel procedury

 

Celem niniejszej procedury jest ustalenie zasad postępowania z potencjalnie chorymi  na COVID- 19 oraz postępowanie w taki sposób, aby osoby zdrowe nie były narażane na niebezpieczeństwo zarażenia się od osób chorych, a także ustalenie działań, które zminimalizują to ryzyko.

 

 1. Przedmiot procedury

 

Przedmiotem niniejszej procedury jest określenie:

 • zasad postępowania z potencjalnie zakażonym wirusem SARS-CoV-2 powodującym chorobę COVID- 19,
 • objawów choroby COVID-19.

 

 1. Zakres procedury

 

Zakres stosowania procedury dotyczy wszystkich pracowników przedszkola, wychowanków przedszkola, a także rodziców/ opiekunów prawnych wychowanków placówki.

 

 

 1. Objawy choroby COVID- 19
 1. Koronawirusy to duża rodzina wirusów, które mogą powodować choroby u zwierząt lub ludzi. U ludzi wiadomo, że kilka koronawirusów powoduje infekcje dróg oddechowych, od zwykłego przeziębienia do poważniejszych chorób, takich jak zespół oddechowy Bliskiego Wschodu (MERS) i zespół ciężkiej ostrej niewydolności oddechowej (SARS). Ostatnio odkryty koronawirus powoduje chorobę koronawirusa COVID-19.
 2. Najczęstsze objawy COVID-19 to gorączka, suchy kaszel i zmęczenie. Niektórzy pacjenci mogą odczuwać bóle, przekrwienie błony śluzowej nosa, ból gardła lub biegunkę. Objawy te są zwykle łagodne i zaczynają się stopniowo. Niektóre osoby zarażają się, ale mają bardzo łagodne objawy. Większość osób (około 80%) dochodzi do siebie po chorobie bez konieczności leczenia szpitalnego. Około 1 na 5 osób, które zachorują na COVID-19, poważnie choruje i ma trudności z oddychaniem. Starsi ludzie i osoby z podstawowymi problemami medycznymi, takimi jak wysokie ciśnienie krwi, problemy z sercem i płucami, cukrzyca lub rak, są bardziej narażone na ciężką chorobę. Każdy może zarazić się wirusem SARS-CoV-2 powodującym chorobę COVID- 19. Nawet osoby z bardzo łagodnymi objawami COVID-19 mogą przenosić wirusa. 

 

 

 1. Postanowienia ogólne
 1. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach gis.gov.pl lub https://www.gov.pl/web/koronawirus, a także obowiązujących przepisów prawa.
 2. Na terenie placówki mogą przebywać tylko osoby, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną.
 3. W przypadku podejrzenia zakażenia u personelu nie należy angażować w zajęcia opiekuńcze pracowników i personelu powyżej 60 roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi.
 4. W okresie wzmożonej zachorowalności na choroby zakaźne nauczyciele przedszkola wzmacniają działania edukacyjne przypominając dzieciom zasady higieny. Swoje działania odnotowują w dzienniku zajęć przedszkola.
 5. Nie organizuje się żadnych wyjść poza teren przedszkola do odwołania.
 6. W widocznych miejscach w przedszkolu wywiesza się instrukcję dotyczącą mycia rąk oraz inne zasady dotyczące higieny osobistej.
 7. Dyrektor oraz nauczyciele i pracownicy przedszkola prowadzą działania mające na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się chorób.
 8. W przypadku, gdy dziecko lub pracownik przedszkola został skierowany do szpitala z podejrzeniem choroby zakaźnej, która aktualnie wskazywana jest, jako niosąca ryzyko epidemii, dyrektor tej placówki postępuje wg wskazań państwowego inspektora sanitarnego.
 9. W przypadku nieprzewidzianego zamknięcia przedszkola rodzicom należy im się zasiłek opiekuńczy.
 10. Rodzice/ opiekunowie prawni dziecka, po przebytej przez dziecko chorobie zakaźnej COVID-19, zobowiązani są do dostarczenia zaświadczenia od lekarza rodzinnego, że dziecko jest po zakończeniu leczenia, nie jest chore i nie jest możliwym źródłem zarażenia dla innych wychowanków przedszkola.

 

 

 

VII. Podejrzenie wystąpienia zachorowania na COVID-19 u pracownika/ osoby przebywającej na terenie placówki

 

 1. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych pracownik zobowiązany jest powiadomić dyrektora placówki.
 2. Jeśli objawy wystąpiły po (lub przed) godzinach pracy, pracownik nie powinien przychodzić do pracy, powinien pozostać w domu i skontaktować się bezzwłocznie, telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 000 lub 112 i poinformować, o możliwości zakażenia koronawirusem, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.
 3. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie odsunąć go od pracy. Należy wstrzymać przyjmowanie kolejnych grup dzieci, powiadomić właściwą miejscowo stację sanitarno- epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.
 4. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu sprzątaniu oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
 5. Należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.
 6. W widocznym ogólnodostępnym miejscu w przedszkolu są przygotowane                            i umieszczone ważne numery telefonów, w tym do stacji sanitarno- epidemiologicznej, służb medycznych.
 7. W przypadku potwierdzenia u pracownika zachorowania na COVID-19 rekomendowane jest ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie                  w części/częściach podmiotu, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie                i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.
 8. W przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej w celu konsultacji lub uzyskania porady.

 

 

VIII. Działania w przypadku stwierdzenia wystąpienia u dziecka objawów choroby zakaźnej COVID-19

 

 1. Do przedszkola mogą uczęszczać wyłącznie zdrowe dzieci.
 2. Nauczyciele przedszkola w przypadku wystąpienia u dziecka objawów choroby zakaźnej niezwłocznie informują rodziców dziecka i dyrektora przedszkola.  Dziecko zostaje odizolowane od reszty dzieci.
 3. Izolacja odbywa się w wyznaczonym do tego pomieszczeniu wyposażonym w środki ochrony osobistej i płyn dezynfekujący.
 4. Rodzic/opiekun prawny dziecka jest zobowiązany zabrać dziecko z przedszkola, aby nie narażać zdrowia pozostałych dzieci i pracowników przedszkola. 
 5. W przypadku stwierdzenia wystąpienia u dziecka choroby COVID-19 lub jej podejrzenia rodzice/ opiekunowie prawni dziecka zobowiązani są do poinformowania dyrektora placówki o zachorowaniu dziecka, celem zapobiegania rozpowszechniania się choroby i podjęcia odpowiednich działań.
 6. Obszar, w którym poruszało się i przebywało dziecko, należy poddać gruntownemu sprzątaniu oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
 7. Należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.
 8. W przypadku potwierdzenia u wychowanka przedszkola zachorowania na COVID-19 rekomendowane jest ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie                  w części/częściach podmiotu, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie                i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.
 1. W przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej w celu konsultacji lub uzyskania porady.

 

 

IX.  Działania przedszkola w zakresie profilaktyki zdrowotnej

 

 1. Zapewnienie dzieciom i pracownikom odpowiednich warunków sanitarnych, opiekuńczych i edukacyjnych (odpowiednia liczba sanitariatów, dostęp do papieru toaletowego i ręczników papierowych, egzekwowanie zachowania higieny, bezpieczeństwo zdrowotne żywności).
 2. Usunięcie z sal przedszkolnych wszystkich przedmiotów, zabawek, sprzętów, które są trudne do zdezynfekowania.
 3. Zabawki po zakończonej zabawie są dezynfekowane przed ponownym użyciem.
 4. Zapewnienie dopływu świeżego powietrza do sal dydaktycznych. Wietrzenie sali minimum raz na godzinę.
 5. Edukacja dzieci w zakresie m.in.:
 • mycia rąk,
 • prawidłowego korzystania z sanitariatów,
 • prawidłowego zachowania się przy stole,
 • zakazu wkładania zabawek do buzi, ochrony przed wkładaniem rąk do buzi, obgryzania paznokci (dostosowane do wieku i możliwości dzieci),
 • prawidłowego zachowania się podczas kichania i kaszlu (w łokieć lub chusteczkę), wycierania nosa w jednorazową chusteczkę i natychmiastowe wyrzucanie jej i inne.
 1. Współpraca z rodzicami/opiekunami prawnymi w zakresie higieny dzieci oraz zdrowia.

 

 

 

X. Postanowienia końcowe

 

 1. Za wdrożenie i nadzór nad stosowaniem procedury odpowiada dyrektor przedszkola.
 2. Do przestrzegania postanowień niniejszej procedury zobowiązani są wszyscy pracownicy przedszkola oraz rodzice i dzieci.
 3. Za zapoznanie pracowników i rodziców/opiekunów prawnych wychowanków                         z niniejszą procedurą odpowiada dyrektor przedszkola oraz wychowawcy poszczególnych grup.
 4. W przypadku potwierdzenia COVID- 19 u pracownika lub dziecka przedszkole zostaje zamknięte do odwołania.
 5. Zawsze, w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej w celu konsultacji lub uzyskania porady.

 

 

Cieszyn,08.05.2020                                                              Dyrektor  przedszkola

                                                                                                 Grażyna  Podżorska