• 1.png
 • 2.png
 • 3.png
 • 4.png
 • 5.png
 • 6.png
 • 7.png
 • 8.png
 • 9.png
 • 10.png

Czesne oraz wpisowe należy wpłacać na konto przedszkola:

BNP Paribas Bank Polska S.A.

47 1750 0012 0000 0000 3372 1404

 

Opłata za przedszkole obejmuje
WSZYSTKIE ZAJĘCIA DODATKOWE!

 

Zasady wpłacania wpisowego i czesnego w przedszkolu prowadzonym przez Towarzystwo Ewangelickie, ustalone przez Zarząd TE
 

WYPIS Z REGULAMINU
 

Wpisowe

 1. Wpisowe, wysokości 300 zł, jest wpłacane jednorazowo przez rodziców dzieci przyjętych do przedszkola, w terminie wyznaczonym przez Dyrektora przedszkola.
 2. Nie uregulowanie wpisowego w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu TE.
 3. Wpisowe nie podlega zwrotowi.
 4. Wpisowe jest przeznaczone na potrzeby przedszkola TE.
 5. W przypadku przyjęcia dziecka do PTE w czasie roku szkolnego, wpisowe musi być wpłacone w dniu przyjęcia dziecka do przedszkola.
 6. W przypadku przyjęcia do PTE dwójki (lub więcej) dzieci tych samych rodziców, wpisowe wpłacane jest za każde dziecko.

 

Czesne

    1. Odpłatność za usługi świadczone przez Towarzystwo składa się z:

    a)  opłaty stałej płatnej z góry, w wysokości:

 •   grupy I, II, III oraz IV (urodzone 2016 r.) – 415,00 złotych (słownie: czterysta piętnaście złotych) miesięcznie, płatnych przez 12 miesięcy tj.     od września do sierpnia następnego roku kalendarzowego,
 •    grupa IV  – 445,00 złotych (słownie:czterysta czterdzieści pięć złotych) miesięcznie, płatnych przez 10 miesięcy tj. od września do czerwca   następnego roku kalendarzowego;

    b)  miesięcznej stawki żywieniowej płatnej z góry, wynikającej z przemnożenia dziennej stawki żywieniowej w kwocie 10,50     złotych (słownie: dziesięć złotych 50/100) przez ilość dni roboczych w danym miesiącu, pomniejszonej o odpisy za poprzedni     miesiąc,

    c)  dodatkowej bezzwrotnej opłaty w wysokości 35,00 złotych tygodniowo, 
    w okresie od 04.07.2021 do 12.08.2022, naliczanej zgodnie z deklaracją złożoną do15.06.2022 roku.        

 

    2. W przypadku, gdy jedno dziecko tych samych Rodziców uczęszcza do przedszkola lub szkół prowadzonych przez     Towarzystwo odpłatność za kolejne dziecko składa się z:

    a)  opłaty stałej płatnej z góry, w wysokości:

 •   grupy I, II,oraz III – 360,00 złotych (słownie:trzysta sześćdzieciąt złotych) miesięcznie, płatnych przez 12 miesięcy tj. od     września do sierpnia następnego roku kalendarzowego;
 •  grupa IV – 390,00 złotych (słownie:trzysta dziewięćdzieciąt złotych) miesięcznie, płatnych przez 10 miesięcy tj. od września     do czerwca następnego roku kalendarzowego;

    b) miesięcznej stawki żywieniowej płatnej z góry, wynikającej z przemnożenia dziennej stawki żywieniowej w kwocie 10,50     złotych (słownie: dziesięć złotych 50/100) przez ilość dni roboczych w danym miesiącu, pomniejszonej o odpisy za poprzedni     miesiąc,

    c) dodatkowej bezzwrotnej opłaty w wysokości 35,00 złotych tygodniowo, 
    w okresie od
04.07.2021 do 12.08.2022, naliczanej zgodnie z deklaracją złożoną do 15.06.2022 roku.        

 

    3. Za każdy dzień roboczy ciągłej nieobecności dziecka w przedszkolu, po upływie co najmniej 4 dni roboczych nieobecności,     przysługuje odpis w wysokości 5,00 zł (słownie: pięć złotych ) / dzień. W przypadku nieobecności krótszej niż 4 dni, stawka     żywieniowa nie podlega odpisowi.

    4. W przypadku uczęszczania rodzeństwa do placówek Towarzystwa, zawsze starsze wiekiem dziecko płaci pełne czesne.

    5. W przypadku kiedy zapis dziecka do Przedszkola nie następuje od pierwszego dnia miesiąca, wysokość czesnego za ten     miesiąc zostaje ustalona proporcjonalnie do liczby pozostałych dni w tym miesiącu.

    6. Czesne jest płatne comiesięcznie z góry do 15 dnia każdego miesiąca na podstawie wystawionej faktury VAT, na konto     Towarzystwa:

BNP Paribas Bank Polska S.A. 47 1750 0012 0000 0000 3372 1404

    W tytule przelewu prosimy podać WYŁĄCZNIE imię i nazwisko DZIECKA.

    7.  Zmiana konta bankowego Towarzystwa nie jest zmianą warunków umowy i nie wymaga sporządzenia aneksu do niniejszej     umowy. O zmianie konta bankowego Towarzystwo zobowiązane jest powiadomić pisemnie Rodziców co najmniej 7 dni przed     terminem płatności czesnego.

    8. W przypadku opóźnienia w zapłacie czesnego Towarzystwu przysługują odsetki w wysokości 0,5 % kwoty czesnego za     każdy dzień opóźnienia.

    9. W szczególnych przypadkach, Rodzice mogą wystąpić do Zarządu Towarzystwa z wnioskiem o przesunięcie terminu     płatności czesnego lub rozłożenie zaległości na raty.

    10. W przypadku zaistnienia istotnych zmian w kosztach utrzymania Przedszkola, wysokość czesnego może ulec zmianie.

    11. O zmianie wysokości czesnego Rodzice zostaną powiadomieni pisemnie nie później niż na miesiąc przed jej wprowadzeniem.

    12. W razie zaistnienia zaległości z tytułu czesnego lub innych świadczeń wynikających z bieżącej (obowiązującej aktualnie) umowy oświatowej Zarząd Towarzystwa może odmówić zawarcia umowy na kolejny rok szkolny.