• 1.png
 • 2.png
 • 3.png
 • 4.png
 • 5.png
 • 6.png
 • 7.png
 • 8.png
 • 9.png
 • 10.png

Klauzula informacyjna

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że:

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Przedszkolu Towarzystwa Ewangelickiego jest: Przedszkole Towarzystwa Ewangelickiego (PTE), ul. Plac Kościelny 1,
  43-400 Cieszyn, tel. +48 33 8521141, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. reprezentowana przez Dyrektora jednostki.

 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana (Państwa dzieci) danych osobowych w zakresie działania przedszkola, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z: Administratorem Danych Osobowych lub Inspektorem Ochrony Danych za pomocą adresu email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 3. Administrator danych osobowych – przetwarza dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów, oraz na podstawie udzielonej zgody.

 4. Dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:

 1. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (art. 6 ust.1 lit. c RODO). Szczególnie dane przetwarzane będą w celu prawidłowego zarządzania jednostką oświatową i dokumentowania procesu pracy dydaktyczno-wychowawczej na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1646 póżn. zm.) oraz w oparciu o prawo oświatowe (Dz.U. 2018 poz. 996 z póżn. zm.),

 2. realizacji umów zawartych z klientami PTE i / lub kontrahentami (art. 6 ust.1 lit. b RODO),

 3. w pozostałych przypadkach dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody (art. 6 ust. 1 lit. a i/lub art. 9 ust 2 lit. b RODO).

 1. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 4 odbiorcami danych osobowych mogą być:

 1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

 2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem, dla których Administratorem jest Przedszkole Towarzystwa Ewangelickiego w Cieszynie;

 3. organ prowadzący jakim jest Towarzystwo Ewangelickie im. kś. Franciszka Michejdy
  w Cieszynie.

 4. pracownicy przedszkola przetwarzający dane osobowe na podstawie upoważnienia Administratora Danych Osobowych.

 1. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 2. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

 1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

 2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

 3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym),
  w przypadku gdy:

 • dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,

 • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,

 • osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,

 • dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,

 • dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego
  z przepisów prawa;

 1. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:

 • osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,

 • przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,

 • Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,

 • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

 1. prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

 • przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,

 • przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;

 1. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

 • zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,

 • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji,
  w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych,
  w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.

 1. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem. Zgodę może Pani /Pan wycofać przesyłając e-miał na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 2. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Przedszkolu Towarzystwa Ewangelickiego danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochorny Danych Osobowych.

 3. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

 4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

 5. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą jednak na tej podstawie podejmowane decyzje. Administrator nie będzie stosował wobec Państwa danych profilowania.