• 1.png
 • 2.png
 • 3.png
 • 4.png
 • 5.png
 • 6.png
 • 7.png
 • 8.png
 • 9.png
 • 10.png

 

 

REGULAMIN REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLA TOWARZYSTWA EWANGELICKIEGO W CIESZYNIE

 

Rozdział I

Zasady postępowania rekrutacyjnego

1. Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku 3–6 lat. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor przedszkola może przyjąć dziecko, które ukończyło 2,5 roku.

2. Liczba miejsc określona w statucie jest liczbą maksymalną.

3. Rekrutacja prowadzona jest cały rok, do momentu wyczerpania miejsc (decyduje kolejność zgłoszeń wg dat)

4. Zapisy dzieci do przedszkola prowadzi dyrektor placówki.

5. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są przy zapisywaniu dziecka złożyć:

- wypełniony Formularz zgłoszeniowy do przedszkola (do pobrania w sekretariacie lub na stronie przedszkola),

6. Rezygnacja z przedszkola po uiszczeniu opłaty rekrutacyjnej może odbywać się poprzez:

- złożenie pisemnej rezygnacji w siedzibie placówki od poniedziałku do piątku w godzinach pracy przedszkola

- złożenie pisemnej rezygnacji i przesłanie jej listem poleconym. Jednocześnie opłata rekrutacyjna nie zostaje zwrócona rodzicom/prawnym opiekunom.

7. W przypadku zgłoszenia się większej liczby dzieci niż liczba miejsc, dzieci będą przyjmowane zgodnie z kolejnością składania formularzy.

8. O przyjęciu lub odmowie przyjęcia dziecka (dzieci) do przedszkola rodzice/prawni opiekunowie są powiadamiani ustnie przy złożeniu kwestionariusza

9. W przypadku nie opłacenia wpisowego w wyznaczonym terminie oznacza rezygnację z miejsca dla dziecka w Przedszkolu Towarzystwa Ewangelickiego.

10.Wysokość wpisowego do Przedszkola Towarzystwa Ewangelickiego ustala Zarząd Towarzystwa Ewangelickiego im.ks.F.Michejdy.

 

Rozdział II

Przepisy końcowe :

1. Liczbę dzieci w oddziałach określają obowiązujące przepisy zawarte w statucie przedszkola.

2. Przez rodziców rozumie się też prawnych opiekunów i rodziców zastępczych.

3. W trakcie roku przedszkolnego dzieci przyjmowane są do przedszkola decyzją dyrektora w miarę wolnych miejsc w poszczególnych grupach wiekowych.

Dane do przelewu bankowego:

 

Przedszkole Towarzystwa Ewangelickiego

Plac Kościelny 1

43-400 Cieszyn

RAIFFEISEN BANK POLSKA

47 1750 0012 0000 0000 3372 1404

 

4. Regulamin został przyjęty przez Zarząd Towarzystwa Ewangelickiego 28 sierpień 2013r.

 

 

DODATKOWE INFORMACJE:
w sekretariacie Przedszkola TE lub pod nr tel. + 48 33 852 11 41

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA PRZY REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA

 

Zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informuję, iż:

 1. Administratorem danych osobowych dzieci i rodziców przetwarzanych w procesie rekrutacji jest Przedszkole Towarzystwa Ewangelickiego w Cieszynie, ul. Plac Kościelny 1, www.pte.tecieszyn.pl tel./faks: +48 33 852 11 41, reprezentowane przez Dyrektora.

 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest zapewniony pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. i/lub poprzez pocztę tradycyjną na adres Administratora Danych Osobowych z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.

 3. Podstawą przetwarzania jest:

 1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO - umowa lub chęć zawarcia umowy o wykonanie usługi oświatowej;

 2. art. 6 ust. 1 lit. c RODO - wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w zakresie wykonywania zadań publicznych tj.:

  • spełnienia obowiązku kształcenia dzieci i młodzieży, obowiązku wychowania i opieki odpowiednich do wieku i osiągniętego rozwoju, wynikających z ustawy Prawo oświatowe z dnia 10 maja 2018 r.,

  • obowiązkowego przygotowania przedszkolnego i szkolnego wynikającego z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji z dnia 25 sierpnia 2017 r.,

  • dochodzenia ewentualnych roszczeń prawnych

 1. art. 9 ust. 2 g RODO – przetwarzanie danych ze względów związanych z ważnym interesem publicznym;

 2. art. 9 ust. 2 h – przetwarzanie danych niezbędne do celów profilaktyki zdrowotnej uczniów.

 1. Podanie danych osobowych w zakresie określonym w formularzu zgłoszenia jest niezbędne do zawarcia umowy. Podanie danych osobowych w pozostałym zakresie (o ile nie wynika to z przepisów prawnych) jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji konkretnego świadczenia lub usługi (odmowa ich podania uniemożliwi realizację danego świadczenia lub usługi).

 2. Pani/Pana i dziecka dane osobowe będą przechowywane przez okres

 1. dane osobowe zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczestnik korzysta z naszych usług,

 2. dane osobowe nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane przez okres roku od dnia zakończenia rekrutacji,

 3. dla danych przetwarzanych w celu spełnienia procesu edukacyjnego, dane będą przetwarzane przez okres korzystania z naszych usług oraz przez 3 lata po zakończeniu współpracy,

 4. dla danych przetwarzanych w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń prawnych – do czasu przedawnienia roszczenia lub do zakończenia postępowania związanego z dochodzeniem roszczenia,

 5. dla danych przetwarzanych na podstawie zgody – przez czas korzystania z usług świadczonych przez Administratora lub do wycofania tej zgody.

 1. Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, dane Państwa lub Państwa dzieci przekazujemy – oprócz osobom upoważnionym przez placówkę oświatową – innym podmiotom, w tym:

 • organowi prowadzącemu (Towarzystwo Ewangelickie im. ks. Franciszka Michejdy w Cieszynie)

 • organom administracji publicznej uprawnionym na podst. przepisów prawa

 • podmiotom świadczącym usługi księgowe i IT

 • podmiotom zajmującym się profesjonalną obsługą prawną, w tym również w celu dochodzenia roszczeń

 1. Państwa dane nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (do krajów innych niż kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein).

 2. Mogą Państwo złożyć do naszej placówki wniosek o:

 • dostęp do danych osobowych (informację o przetwarzanych danych osobowych oraz kopię danych),

 • sprostowanie danych, gdy są one nieprawidłowe,

 • usunięcie danych –równoznaczne z rezygnacją w procesie rekrutacji

 • ograniczenie przetwarzania danych osobowych

 • na zasadach określonych w RODO.

 1. Macie Państwo także prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa lub Państwa dzieci narusza przepisy prawa.

 2. Informuję Panią/Pana o przysługującym prawie do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Aby odwołać zgodę należy przesłać informację o treści „Odwołanie zgody na rekrutację” na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 3. Pozyskane dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 4. Jeśli z jakiś powodów powyższe informacje nie będą kompletne, każdorazowo brakujące informacje Administrator przekaże w odrębnym dokumencie, przed pozyskaniem danych.