• 1.png
 • 2.png
 • 3.png
 • 4.png
 • 5.png
 • 6.png
 • 7.png
 • 8.png
 • 9.png
 • 10.png

Projekt realizowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny).

Oś priorytetowa XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, Poddziałanie 11.1.3. Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – konkurs.

Wartość projektu: 377 324,50 zł

Dofinansowanie: 320 725,82 zł

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Cieszyn poprzez stworzenie 10 miejsc dla dzieci 3- 4-letnich w Przedszkolu Towarzystwa Ewangelickiego oraz poprawa jakości edukacji przedszkolnej dzięki zajęciom dodatkowym wyrównującym szanse edukacyjne 60 dzieci (25K, 35M) w zakresie stwierdzonych deficytów oraz doskonalenie kompetencji zawodowych 3 nauczycielek (3K) w oparciu o potrzeby edukacyjne określone w diagnozie w okresie od 1.08.2019 do 31.08.2020.

 

Efektem realizacji projektu będą następujące wskaźniki produktu:

 • Liczba miejsc wychowania przedszkolnego dofinansowanych w programie: 10
 • Liczba dzieci objętych w ramach programu dodatkowymi zajęciami zwiększającymi ich szanse edukacyjne w edukacji przedszkolnej: 60 (35M, 25K)
 • Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie: 3 (3K)

 

Wskaźniki rezultatu

 • Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu: 3 (3K)

 

W ramach projektu realizowane będą trzy zadania:

 1. Utworzenie 10 miejsc wychowania przedszkolnego i zapewnienie bieżącego funkcjonowania przez 12 miesięcy. W ramach tego zadania zaplanowano zakupienie pomocy dydaktycznych dla nowego oddziału oraz do bieżącej pracy z dziećmi.
 2. Prowadzenie zajęć wyrównujących szanse edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów przez 12 miesięcy. W ramach tego zadania przewidziano rozszerzenie oferty placówki o dodatkowe zajęcia:
 • stymulujące rozwój psychoruchowy: Aktywne dzieciaki
 • rozwijające kompetencje społeczno-emocjonalne: Terapia przez sztukę, Poznajemy świat emocji, Hortiterapia,
 • korekcyjno-kompensacyjne: Terapia pedagogiczna, terapia psychologiczna, Terapia sensoryczna, Poprawnie mówimy.
 1. Podniesienie kwalifikacji nauczycieli przedszkola. W ramach tego zadania przewidziano szkolenie z Arteterapii i Terapii zajęciowej, szkolenie: Metoda integracji sensorycznej, szkolenie: Terapia ręki.

 

 

 

Nowy ogród przy Przedszkolu Towarzystwa Ewangelickiego.

Zacznijmy od banalnego na pozór stwierdzenia – żeby ogród przy przedszkolu miał sens, trzeba z niego korzystać! Wydaje się to oczywiste, tymczasem w wielu przedszkolach słyszymy, że dzieci korzystają z ogrodu jedynie od kwietnia do października. Przez pozostałe pięć miesięcy dzieci zamknięte są w salach przedszkolnych, pozbawione możliwości zabaw w kałużach, lepienia bałwana, obserwowania ptaków przylatujących do karmnika, śledzenia tropów „dzikich” zwierząt na śniegu czy zjeżdżania na sankach.


 

Wyjście do ogrodu w naszym przedszkolu traktowane jest jak obowiązek. Dwa powstałe już dawno place zabaw przy przedszkolu- miejsce zabaw, jest zaprojektowane wyłącznie z myślą o rozwoju fizycznym. Tymczasem zarówno pedagogika Fröbla sprzed ponad stu lat, jak i nowa podstawa programowa podkreślają, że przedszkole powinno być miejscem wielopłaszczyznowego rozwoju.

Według podstawy dzieci powinny spędzać min. 1/5 pobytu w przedszkolu na zewnątrz. Jeżeli potraktujemy ogród jako przedłużenie sali przedszkolnej, możemy ten czas znacznie wydłużyć.

Od wczesnej wiosny zastanawialiśmy się jak zaprojektować ogród. Projektem zajęła się Pani Magdalena Konarzewska a moim zadaniem było jak najszerzej przedstawić nasze oczekiwania. W planowaniu nowego ogrodu dużą rolę miał projekt unijny realizowany od września 2019 „Przedszkolaki zdobywają świat”.

Przed zleceniem projektu pod uwagę brałam następujące zagadnienia:

W jaki sposób ogród może nawiązywać do programu przedszkolnego (podstawy programowej, autorskich programów nauczania szczególnie nowatorskich zajęć - hortiterapii)? W ogrodzie można prowadzić zajęcia plastyczne, teatralne, edukację ekologiczną, a przede wszystkich zajęcia ruchowe.
Z analizy pracy wielu przedszkoli wynika, że dzieci zdecydowanie za krótko przebywają w ogrodzie, na boisku czy w parku. Również zbyt rzadko organizowane są dla nich zajęcia rozwijające sprawność ruchową. Tymczasem na czas wychowania przedszkolnego przypada złoty wiek motoryczności dzieci. Jeżeli w tym okresie życia nie rozwinie się należycie sprawności ruchowej dzieci, położy się to cieniem na ich zdrowiu i kondycji fizycznej w ciągu całego życia. Żeby zapobiec tym tendencjom, w podstawie zaleca się, aby co najmniej jedną piątą (a w przypadku dzieci młodszych – jedną czwartą) czasu przebywania w placówce wychowania przedszkolnego dzieci spędzały w ogrodzie, na boisku czy w parku, gdzie powinny być dla nich organizowane gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe itp.

Drugim zagadnieniem które wspólnie przeanalizowałyśmy to w jaki sposób dzieci będą korzystać z ogrodu? Plac przy przedszkolu może być miejscem zarówno zabawy zorganizowanej (np. wspólna uprawa ogrodu warzywnego), jak i swobodnej (np. budowanie szałasów, zabawy tematyczne).
Od pewnego czasu nasila się tendencja do mnożenia zajęć dydaktycznych w przedszkolach i nadmiernego wydłużania czasu, w którym są one realizowane. Dzieje się to kosztem zabawy, głównej formy dziecięcej aktywności. Ponieważ z badań jasno wynika, że w trakcie zabawy dzieci intensywnie się uczą i skutecznie rozwijają swój umysł, należy zadbać o przywrócenie dziecięcej zabawie należytego miejsca w wychowaniu przedszkolnym. Dlatego w zalecanych warunkach i sposobach realizacji, opisanych w końcowej części podstawy, podane są proporcje zagospodarowania czasu edukacyjnego w rozliczeniu tygodniowym. Ustala się tam, że co najmniej jedną piątą czasu pobytu dzieci w przedszkolu należy przeznaczyć na zabawę. W tym czasie dzieci bawią się swobodnie, przy niewielkim udziale nauczyciela. Zapis ten ma przeciwdziałać wymuszaniu organizowania szkolnych form edukacyjnych i stosowania szkolnych metod w placówkach wychowania przedszkolnego.

Kolejne zagadnienie to-jaka jest przewidywana liczba dzieci korzystających jednorazowo z placu zabaw? Z jednej strony ważne jest bezpieczeństwo i wygoda. Z drugiej, chodzi o uniknięcie kolejnego błędu dotyczącego wielu placów zabaw, czyli zagracania ich dużą ilością zabawek. Rozwiązaniem mogą być wielofunkcyjne przestrzenie. Łąka może być wykorzystywana jako boisko, scena, miejsce do leżakowania, miejsce spotkań z gośćmi czy luźne rozmowy. Różnica poziomów stwarza możliwość zjeżdżania na sankach, turlania, biegania, może być podstawą zjeżdżalni czy mini-ścianki wspinaczkowej. Szałas jest świetnym miejscem do zabaw w role, teatrzyk, może służyć ćwiczeniom manualnym czy plastycznym (np. przy zaplataniu nowych witek, jeśli szałas zrobiony jest z rosnącej wikliny).


 

W trakcie projektowania zwracałyśmy uwagę:

Czy plac zabaw będzie wspierał wielopłaszczyznowy rozwój? Liczy się zarówno rozwój motoryki większej, jak i mniejszej, stąd ważne są drobne materiały (piasek, żwir, kamyki, kora) oraz luźne materiały „budowlane” (pudełka, liny, tkaniny i gałęzie), które pozwolą na ćwiczenie ruchów narzędziowych. Warto zadbać o rozwój percepcyjny poprzez oddziaływanie na wszystkie zmysły (zróżnicowana nawierzchnia, pachnąca roślinność, woda pod różnymi postaciami, elementy wydające dźwięk, powiewające flagi, warzywa i owoce do jedzenia, budki dla ptaków).
Kolejnym aspektem jest rozwój intelektualny.
 Chciałabym aby ogród służył jako przedłużenie sali przedszkolnej, miejsce przedstawień, zajęć plastycznych, muzycznych, uprawy roślin, obserwacji zmian atmosferycznych, opowiadania bajek. Luźne materiały „budowlane”, zabawki bez określonej jednej funkcji, np. drewniane figurki, które mogą służyć do siedzenia, jako stolik, jako bohater opowieści, przeszkoda w torze przeszkód, rozwijają wyobraźnię i twórcze myślenie. Z kolei wspólna uprawa ogródka, tworzenie szałasów czy zabawy grupowe oraz tematyczne wpływają na rozwój umiejętności społecznych.

Podsumowując spotkania i wiele rozmów na temat projektu nasuwał się sam:

Ogród musi być ciekawy zarówno wiosną, gdy rozwijają się pąki, ukwieconym latem, obfitą w owoce jesienią jak i bezlistną zimą (z kolorowymi pędami dereni).

 

Projekt rabaty przed tablicą pamiątkową

 

HORTITERAPIA

Czy zajęcia z hortiterapii w przedszkolu to dobry pomysł? Oczywiście! Niech dzieci od najmłodszych lat poznają wszystko co ich otacza. Zwłaszcza świat roślin.

 

WRZESIEŃ

 

PAŹDZIERNIK