Płatności

Płatności w Dziennym OpiekunieTE

Czesne oraz wpisowe należy wpłacać na konto Towarzystwa:

BNP Paribas Bank Polska S.A.
03 1750 0012 0000 0000 3372 1129

W tytule przelewu prosimy podać WYŁĄCZNIE imię i nazwisko DZIECKA.

Opłata za przedszkole obejmuje WSZYSTKIE ZAJĘCIA DODATKOWE!

Zasady wpłacania wpisowego i czesnego w dziennym opiekunie prowadzonym przez Towarzystwo Ewangelickie, ustalone przez Zarząd TE

WYPIS Z REGULAMINU

Wpisowe

  1. Wpisowe, wysokości 300 zł, jest wpłacane jednorazowo przez rodziców dzieci przyjętych do dziennego opiekuna, w terminie wyznaczonym przez Kierownika dziennego opiekuna.
  2. Nie uregulowanie wpisowego w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w dziennym opiekunie TE.
  3. Wpisowe nie podlega zwrotowi.
  4. Wpisowe jest przeznaczone na potrzeby dziennego opiekuna TE.
  5. W przypadku przyjęcia do dziennego opiekunaTE dwójki (lub więcej) dzieci tych samych rodziców, wpisowe wpłacane jest za każde dziecko.

Czesne

    1. Odpłatność za usługi świadczone przez Towarzystwo składa się z:

    a)  opłaty stałej płatnej z góry, w wysokości 1.350,00 złotych (słownie: jeden tysiąc trzysta pięćdziesiąt złotych) miesięcznie, płatnych przez 12 miesięcy tj. od września do sierpnia następnego roku kalendarzowego

    b)  miesięcznej stawki żywieniowej płatnej z góry, wynikającej z przemnożenia dziennej stawki żywieniowej w kwocie 12,00 złotych (słownie: dwanaście złotych ) przez ilość dni roboczych w danym miesiącu, pomniejszonej o odpisy za poprzedni miesiąc,

    2. W przypadku, gdy jedno dziecko tych samych Rodziców uczęszcza do dziennego opiekuna lub szkół prowadzonych przez Towarzystwo odpłatność za kolejne dziecko składa się z:

    a)  opłaty stałej płatnej z góry, w wysokości 1.175,00 złotych (słownie: jeden tysiąc sto siedemdziesiąt pięć złotych ) miesięcznie, płatnych przez      12 miesięcy tj. od września do sierpnia następnego roku kalendarzowego

    b) miesięcznej stawki żywieniowej płatnej z góry, wynikającej z przemnożenia dziennej stawki żywieniowej w kwocie 12,00 złotych (słownie: dwanaście złotych) przez ilość dni roboczych w danym miesiącu, pomniejszonej o odpisy za poprzedni miesiąc,    

    3. Wyżej wymienione odpłatności nie obejmują: ewentualnych aktywności dodatkowych organizowanych poza programem.

4. Za każdy dzień nieobecności dziecka zgłoszony najpóźniej do 8:00 rano danego dnia przysługuje odpis w wysokości stawki żywieniowej w wysokości 11,50 (słownie: jedenaście złotych 50/100)/ dzień

    5. W przypadku uczęszczania rodzeństwa do placówek Towarzystwa, zawsze starsze wiekiem dziecko płaci pełne czesne.

    6. W przypadku kiedy zapis dziecka nie następuje od pierwszego dnia miesiąca, wysokość czesnego za ten miesiąc zostaje ustalona proporcjonalnie do liczby pozostałych dni w tym miesiącu.

    7. Czesne jest płatne comiesięcznie z góry do 15 dnia każdego miesiąca na podstawie wystawionej faktury VAT, przekazanej drogą elektroniczną, na konto  Towarzystwa:

BNP Paribas Bank Polska S.A. 03 1750 0012 0000 0000 3372 1129

    W tytule przelewu prosimy podać WYŁĄCZNIE imię i nazwisko DZIECKA.

    7.  Zmiana konta bankowego Towarzystwa nie jest zmianą warunków umowy i nie wymaga sporządzenia aneksu do niniejszej     umowy. O zmianie konta bankowego Towarzystwo zobowiązane jest powiadomić pisemnie Rodziców co najmniej 7 dni przed terminem płatności czesnego.

    8. W przypadku opóźnienia w zapłacie czesnego Towarzystwu przysługują odsetki w wysokości odsetek ustawowych za zwłokę.

    9. W szczególnych przypadkach, Rodzice mogą wystąpić do Zarządu Towarzystwa z wnioskiem o przesunięcie terminu płatności czesnego lub rozłożenie zaległości na raty.

    10. W przypadku zaistnienia istotnych zmian w kosztach utrzymania Dziennego Opiekuna, w tym zmian przepisów wymuszających zmiany organizacyjne wpływające na utrzymanie Dziennego Opiekuna, wysokość czesnego może ulec zmianie.

    11. O zmianie wysokości czesnego Rodzice zostaną powiadomieni pisemnie nie później niż na miesiąc przed jej  wprowadzeniem.

Scroll to Top
Skip to content