Akademia przedszkolaka

Projekt realizowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny)

Oś priorytetowa XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, Poddziałanie 11.1.3. Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – konkurs

Wartość projektu: 241 714,38 zł
Dofinansowanie: 205 457,22 zł

Celem projektu jest poprawa jakości edukacji przedszkolnej w Przedszkolu Towarzystwa Ewangelickiego w Cieszynie dzięki zajęciom dodatkowym wyrównującym szanse edukacyjne 80 dzieci (35K, 45M) w zakresie stwierdzonych deficytów oraz doskonalenie kompetencji zawodowych 5 nauczycielek (5K) w oparciu o potrzeby edukacyjne określone w diagnozie w okresie od 1.08.2021 do 31.08.2022.

Efektem realizacji projektu będą następujące wskaźniki produktu:

Liczba dzieci objętych w ramach programu dodatkowymi zajęciami zwiększającymi ich szanse edukacyjne w edukacji przedszkolnej: 80 (35K,45M)

Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie: 5 (5K)

Wskaźniki specyficzne dla programu:

Liczba godzin zajęć dodatkowych zwiększających szanse edukacyjne dzieci w edukacji przedszkolnej: 1490

Wskaźniki rezultatu:

Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu: 4 (4K)

W ramach projektu realizowane będą dwa zadania:

1/Prowadzenie dodatkowych zajęć wyrównujących szanse edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów przez 12 miesięcy. W ramach tego zadania przewidziano rozszerzenie oferty placówki o dodatkowe zajęcia terapeutyczne:

  • Terapia ogrodem
  • Logopedia
  • Gimnastyka korekcyjna
  • Terapia kompetencji emocjonalnych
  • Terapia ręki
  • Arteterapia
  • Terapia zachowań
  • Biofeedback

2/ Podniesienie kwalifikacji nauczycieli przedszkola. W ramach tego zadania przewidziano szkolenia:  Kurs Gordonowski I i II stopień, Terapia ręki I i II stopień, Trening umiejętności społecznych, Gimnastyka mózgu, Trudne dziecko w grupie, Biofeedback.

Scroll to Top
Skip to content