Płatności

Płatności w Przedszkolu TE

Czesne oraz wpisowe należy wpłacać na konto przedszkola:

BNP Paribas Bank Polska S.A.
47 1750 0012 0000 0000 3372 1404

W tytule przelewu prosimy podać WYŁĄCZNIE imię i nazwisko DZIECKA.

Opłata za przedszkole obejmuje WSZYSTKIE ZAJĘCIA DODATKOWE!

Zasady wpłacania wpisowego i czesnego w przedszkolu prowadzonym przez Towarzystwo Ewangelickie, ustalone przez Zarząd TE

WYPIS Z REGULAMINU

Wpisowe

  1. Wpisowe, wysokości 300 zł, jest wpłacane jednorazowo przez rodziców dzieci przyjętych do przedszkola, w terminie wyznaczonym przez Dyrektora przedszkola.
  2. Nie uregulowanie wpisowego w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu TE.
  3. Wpisowe nie podlega zwrotowi.
  4. Wpisowe jest przeznaczone na potrzeby przedszkola TE.
  5. W przypadku przyjęcia dziecka do PTE w czasie roku szkolnego, wpisowe musi być wpłacone w dniu przyjęcia dziecka do przedszkola.
  6. W przypadku przyjęcia do PTE dwójki (lub więcej) dzieci tych samych rodziców, wpisowe wpłacane jest za każde dziecko.

Czesne

    1. Odpłatność za usługi świadczone przez Towarzystwo składa się z:

    a) opłaty stałej płatnej z góry, w wysokości:

  1. grupy I oraz II – 540,00 złotych (słownie: pięćset czterdzieści złotych) miesięcznie, płatnych przez 12 miesięcy tj. od września2023r. do marca 2024r. , oraz 650,00 złotych (słownie: sześćset pięćdziesiąt złotych) miesięcznie płatnych przez 5 miesięcy tj. od kwietnia 2024r. r. do sierpnia 2024 r.
  2. grupa III – 585,00 złotych (słownie: pięćset osiemdziesiąt pięć złotych) miesięcznie, płatnych przez 7 miesięcy tj. od września 2023r. do marca 2024r. , oraz 700,00 złotych (słownie: siedemset złotych) miesięcznie, płatnych przez kolejne 3 miesiące tj. od kwietnia 2024r. do czerwca 2024r.

    b)  miesięcznej stawki żywieniowej płatnej z góry, wynikającej z przemnożenia dziennej stawki żywieniowej w kwocie 14 złotych (słownie: czternaście złotych) przez ilość dni roboczych w danym miesiącu, pomniejszonej o odpisy za poprzedni miesiąc,

    c)  dodatkowej bezzwrotnej opłaty w wysokości 50,00 złotych tygodniowo, 
    w okresie od 01.07.2024 do 09.08.2024, naliczanej zgodnie z deklaracją złożoną do14.06.2024 roku.        

    2. W przypadku, gdy jedno dziecko tych samych Rodziców uczęszcza do przedszkola lub szkół prowadzonych przez Towarzystwo odpłatność za kolejne dziecko składa się z:

    a)  opłaty stałej płatnej z góry, w wysokości :

  1. grupy I oraz II – 470,00 złotych (słownie: czterysta siedemdziesiąt złotych) miesięcznie, płatnych przez 12 miesięcy tj. od września 2023r. do marca 2024r., oraz 565,00 złotych (słownie: pięćset sześćdziesiąt pięć złotych) miesięcznie, płatnych przez kolejne 5 miesięcy tj. od kwietnia 2024r. do sierpnia 2024r.
  2. grupa III – 510,00 złotych (słownie: pięćset dziesięć złotych) miesięcznie, płatnych przez 10 miesięcy tj. od września do marca 2024r., oraz 610,00 złotych (słownie: sześćset dziesięć złotych) miesięcznie, płatnych przez kolejne 3 miesiące tj. od kwietnia 2024r. do czerwca 2024r.

    b) miesięcznej stawki żywieniowej płatnej z góry, wynikającej z przemnożenia dziennej stawki żywieniowej w kwocie 14 złotych (słownie: czternaście złotych) przez ilość dni roboczych w danym miesiącu, pomniejszonej o odpisy za poprzedni miesiąc,

    c) dodatkowej bezzwrotnej opłaty w wysokości 50,00 złotych tygodniowo, 
    w okresie od 
01.07.2024 do 09.08.2024, naliczanej zgodnie z deklaracją złożoną do 14.06.2024 roku.        

    3. Za każdy dzień roboczy ciągłej nieobecności dziecka w przedszkolu, po upływie co najmniej 4 dni roboczych nieobecności, przysługuje odpis w wysokości 5,50 zł (słownie: sześć złotych 50/00 ) / dzień. W przypadku nieobecności krótszej niż 4 dni, stawka żywieniowa nie podlega odpisowi.

    4. W przypadku uczęszczania rodzeństwa do placówek Towarzystwa, zawsze starsze wiekiem dziecko płaci pełne czesne.

    5. W przypadku kiedy zapis dziecka do Przedszkola nie następuje od pierwszego dnia miesiąca, wysokość czesnego za ten miesiąc zostaje ustalona proporcjonalnie do liczby pozostałych dni w tym miesiącu.

    6. Czesne jest płatne comiesięcznie z góry do 15 dnia każdego miesiąca na podstawie wystawionej faktury VAT, na konto  Towarzystwa:

BNP Paribas Bank Polska S.A. 47 1750 0012 0000 0000 3372 1404

    W tytule przelewu prosimy podać WYŁĄCZNIE imię i nazwisko DZIECKA.

    7.  Zmiana konta bankowego Towarzystwa nie jest zmianą warunków umowy i nie wymaga sporządzenia aneksu do niniejszej  umowy. O zmianie konta bankowego Towarzystwo zobowiązane jest powiadomić pisemnie Rodziców co najmniej 7 dni przed terminem płatności czesnego.

    8. W przypadku opóźnienia w zapłacie czesnego Towarzystwu przysługują odsetki w wysokości odsetek ustawowych za zwłokę.

    9. W szczególnych przypadkach, Rodzice mogą wystąpić do Zarządu Towarzystwa z wnioskiem o przesunięcie terminu płatności czesnego lub rozłożenie zaległości na raty.

    10. W przypadku zaistnienia istotnych zmian w kosztach utrzymania Przedszkola, w tym zmian przepisów wymuszających zmiany organizacyjne wpływające na utrzymanie Przedszkola, wysokość czesnego może ulec zmianie.

    11. O zmianie wysokości czesnego Rodzice zostaną powiadomieni pisemnie nie później niż na miesiąc przed jej wprowadzeniem.

Scroll to Top
Skip to content