Przedszkolaki zdobywają świat

Projekt realizowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny).

Oś priorytetowa XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, Poddziałanie 11.1.3. Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – konkurs.

Wartość projektu: 377 324,50 zł

Dofinansowanie: 320 725,82 zł

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Cieszyn poprzez stworzenie 10 miejsc dla dzieci 3- 4-letnich w Przedszkolu Towarzystwa Ewangelickiego oraz poprawa jakości edukacji przedszkolnej dzięki zajęciom dodatkowym wyrównującym szanse edukacyjne 60 dzieci (25K, 35M) w zakresie stwierdzonych deficytów oraz doskonalenie kompetencji zawodowych 3 nauczycielek (3K) w oparciu o potrzeby edukacyjne określone w diagnozie w okresie od 1.08.2019 do 31.08.2020.

Efektem realizacji projektu będą następujące wskaźniki produktu:

  • Liczba miejsc wychowania przedszkolnego dofinansowanych w programie: 10
  • Liczba dzieci objętych w ramach programu dodatkowymi zajęciami zwiększającymi ich szanse edukacyjne w edukacji przedszkolnej: 60 (35M, 25K)
  • Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie: 3 (3K)

Wskaźniki rezultatu

  • Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu: 3 (3K)

W ramach projektu realizowane będą trzy zadania:

  1. Utworzenie 10 miejsc wychowania przedszkolnego i zapewnienie bieżącego funkcjonowania przez 12 miesięcy. W ramach tego zadania zaplanowano zakupienie pomocy dydaktycznych dla nowego oddziału oraz do bieżącej pracy z dziećmi.
  2. Prowadzenie zajęć wyrównujących szanse edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów przez 12 miesięcy. W ramach tego zadania przewidziano rozszerzenie oferty placówki o dodatkowe zajęcia:
  • stymulujące rozwój psychoruchowy: Aktywne dzieciaki
  • rozwijające kompetencje społeczno-emocjonalne: Terapia przez sztukę, Poznajemy świat emocji, Hortiterapia,
  • korekcyjno-kompensacyjne: Terapia pedagogiczna, terapia psychologiczna, Terapia sensoryczna, Poprawnie mówimy.
  1. Podniesienie kwalifikacji nauczycieli przedszkola. W ramach tego zadania przewidziano szkolenie z Arteterapii i Terapii zajęciowej, szkolenie: Metoda integracji sensorycznej, szkolenie: Terapia ręki.

Scroll to Top
Skip to content