Zajęcia dodatkowe/terapie

W RAMACH OPŁATY CZESNEGO – tzw. opłaty stałej
ZAPEWNIAMY:  opiekę w godzinach 6:30 – 17:00

 • wyposażenie w artykuły  plastyczne i pomoce dydaktyczne
 • wyżywienie – 4 posiłki dziennie, stała opłata za wyżywienie nie zależnie od rodzaju diety
 • zajęcia dydaktyczne realizujące podstawę programową wychowania przedszkolnego
 • rytmika
 • język angielski –  3 x w tygodniu po 20 min. gr. młodsze, 3 x w tygodniu po 30 min. gr starsze
 • język czeski – 2 x w tygodniu po  pól godziny zajęcia, następne półtorej godziny konwersacje w języku czeskim podczas zabawy i normalnego rytmu dnia.
 • zajęcia z logopedą- 1x w tygodniu dla wszystkich dzieci zakwalifikowanych na podstawie diagnozy logopedycznej dokonywanej na początku roku szkolnego
 • zajęcia z psychologiem
 • religia dla 5,6-latków
 • okolicznościowe imprezy i spotkania odbywające się w przedszkolu (m.in. spotkania z ciekawymi gośćmi),
 • warsztaty  dla  dzieci  i  ich  rodziców  oraz  spotkania  integracyjne  dla całych  rodzin,
 • W pełni wyposażona sala gimnastyczna z piankowym placem zabaw
 • Doskonale wyposażone sale w sprzęt multimedialny
W ramach zajęć obligatoryjnych wspomagamy i stymulujemy rozwój dziecka wykorzystując w pracy z dziećmi różnorodne metody, m.in.

Tablica interaktywna

Tablica interaktywna w przedszkolu to narzędzie, które umożliwia dzieciom bezpieczną i atrakcyjną zabawę, jednocześnie rozwijając ich zdolności manualne, umiejętności językowe i matematyczne. Program dostosowany do tablic interaktywnych w przedszkolach stanowią ciekawe urozmaicenie zajęć edukacyjnych, integrując naukę z zabawą.

Dywan interaktywny

Dywan interaktywny to nowoczesne narzędzie, które łączy naukę i zabawę. Dzieci mogą na nim wykonywać różnorodne aktywności, rozwijając motorykę, umiejętności społeczne i zdolności poznawcze. Oferuje on na przykład wiele gier i aplikacji, które wspierają rozwój fizyczny i umysłowy najmłodszych uczestników zabawy.

Hortiterapia-terapia ogrodem

Horiterapia – rozpowszechniona w Stanach Zjednoczonych i na zachodzie Europy – jest innowacyjną metodą uzupełniającą  rehabilitację pacjentów. Wykorzystuje terapeutyczne walory pracy ogrodniczej, roślin i przestrzeni ogrodu.

Kontakt z przyrodą wpływa pozytywnie na samopoczucie i proces rehabilitacji pacjentów. Dzięki terapii poprawia się funkcjonowanie poznawcze, emocjonalne, społeczne dziecka oraz możliwe jest usprawnienie jego narządów ruchu.

Magiczna ściana

Magiczna ściana to multimedialne urządzenie, które jest wykorzystywane w przedszkolach i szkołach podstawowych. Jest to tablica multimedialna, którą można obsługiwać za pomocą pisaka interaktywnego, który umożliwia np. rysowanie lub sterowanie grami.

Można ją wykorzystać do prowadzenia zajęć edukacyjnych, a także dostarczać dzieciom rozrywkę. Magiczna ściana jest jednym z wielu narzędzi, które pomagają w kreatywnym i interaktywnym nauczaniu

Metoda Dobrego Startu wg M. Bogdanowicz

Metoda Dobrego Startu to metoda edukacyjna, która ma na celu aktywizowanie rozwoju funkcji psychomotorycznych i ich integracji oraz korygowanie zaburzeń tego rozwoju, co stwarza warunki prawidłowego procesu uczenia się. Metoda ta jest stosowana w przedszkolach i w edukacji wczesnoszkolnej. Została opracowana przez prof. Martę Bogdanowicz i opiera się na polisensorycznym uczeniu się, w którym odgrywają rolę trzy elementy: element wzroku (wzory graficzne), słuchu (piosenka) i motoryki (odtwarzanie wzorów)

Edukacja przez ruch D. Dziamska

Edukacja przez ruch to pedagogiczny system kształcenia i terapii, który wykorzystuje naturalny, spontaniczny ruch organizmu w procesie jego rozwoju. Metoda ta została opracowana przez Dorotę Dziamską i jest szczególnie przydatna we wspomaganiu rozwoju dzieci o nieharmonijnym rozwoju, mikrodeficytami, jak również dzieci niepełnosprawnych. System ten opiera się na zaplanowanym wspieraniu rozwoju pamięci długotrwałej, a wszystkie ćwiczenia wykorzystują naturalny ruch dziecka.

Dziecięca matematyka wg Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej

Dziecięca matematyka wg Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej to program edukacji matematycznej dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Program ten składa się z 12 bloków tematycznych, które obejmują m.in. orientację przestrzenną, kształtowanie umiejętności liczenia, klasyfikację, mierzenie, wprowadzenie do mnożenia, a także sztukę konstruowania gier przez dzieci. Metoda ta opiera się na polisensorycznym uczeniu się, w którym odgrywają rolę trzy elementy: wzrok, słuch i motoryka

Metoda Czytania Globalnego

Metoda Czytania Globalnego to metoda edukacyjna, która polega na prezentowaniu dziecku dużych kart z napisami, które dziecko zapamiętuje jako całość, a nie jako poszczególne litery. Dzięki temu dziecko uczy się czytać w sposób globalny, a nie litera po literze. Metoda ta jest stosowana w przedszkolach i wczesnej edukacji

Metoda naturalnego czytania I. Majchrzak

Metoda naturalnego czytania wg I. Majchrzak to program edukacyjny, który opiera się na globalnym czytaniu własnego imienia przez dziecko, a następnie poznawaniu liter imion kolegów i koleżanek. Metoda ta ma na celu wczesne kształcenie umiejętności czytania z pełnym rozumieniem tekstu.

Bajkoterapia

Bajkoterapia to metoda terapeutyczna, która wykorzystuje bajki w celu pomocy dzieciom w rozwiązywaniu problemów emocjonalnych i społecznych. Metoda ta składa się z prezentowania dzieciom utworów o charakterze terapeutycznym, które pomagają w niwelowaniu dziecięcych lęków i budowaniu poczucia bezpieczeństwa.

Muzyka relaksacyjna

Muzyka relaksacyjna to rodzaj muzyki, który ma na celu uspokojenie i zrelaksowanie słuchacza. W przedszkolach muzyka relaksacyjna jest wykorzystywana do uspokojenia dzieci, szczególnie w trudnych sytuacjach, takich jak przed snem czy podczas odpoczynku.

Metoda Dalroze’a

Metoda Dalroze’a to metoda edukacyjna, która polega na wprowadzaniu stałych ćwiczeń zgodnie z zasadą stopniowania trudności. Jej celem jest uaktywnienie całego ciała dziecka, pobudzenie jego wyobraźni, poczucia własnej wartości, a także wprowadzenie przyjemnej i radosnej atmosfery.

Metoda E.E. Gordona

NOWOŚĆ! Metoda E.E. Gordona to metoda edukacyjna, która skupia się na rozwijaniu umiejętności muzycznych i naturalnej ekspresji u dzieci. Metoda ta opiera się na audiacji, czyli przyswajaniu i rozumieniu usłyszanej muzyki, co pozwala dziecku na myślenie muzyczne. Dzięki tej metodzie dzieci uczą się mówić płynniej, łatwiej uczą się języka obcego i potrafią dłużej się skupić.

Metoda aktywnego słuchania muzyki wg Batti Strauss

Metoda aktywnego słuchania muzyki wg Batii Strauss to metoda edukacyjna, która skupia się na aktywnym słuchaniu muzyki klasycznej i rozwijaniu umiejętności muzycznych u dzieci. Metoda ta łączy takie formy aktywności jak: słuchanie muzyki, gra na instrumentach, taniec i śpiew, elementy pantomimy, dramy i działania plastyczne. Dzięki prostym ruchom całego ciała, jak i poszczególnych jego części dzieci w sposób naturalny i niejako nieświadomie uczą się struktury utworu muzycznego.

Metoda Carla Orffa

Metoda Carla Orffa to metoda edukacyjna, która skupia się na rozwijaniu umiejętności muzycznych u dzieci. Metoda ta opiera się na rytmicznym śpiewie oraz grze na prostych instrumentach perkusyjnych, w skład których wchodzą: bębenki, tamburyna, kołatki, grzechotki, trójkąty, dzwonki melodyczne, czyli wszystko to co składa się na jego słynne orffowskie instrumentarium. Metoda ta opiera się na trzech zasadach: nauczanie muzyki poprzez zabawę, rozwijanie muzykalności dzieci, integracja muzyki, słowa i ruchu.

Dogoterapia

Dogoterapia (kynoterapia) to jedna z najpopularniejszych form terapii z udziałem zwierząt. Polega ona na włączeniu odpowiednio dobranego, przeszkolonego psa w proces rehabilitacji lub leczenia dzieci. Podczas zajęć dogoterapeutycznych wykorzystywane są ćwiczenia fizyczne, socjalizacyjne, psychologiczne oraz wspomagające rozwój. Najczęściej są one połączone z zabawą. Pacjentów uczy się m.in.: witania się z psem, nazywania jego części ciała, prowadzenia na smyczy, wydawania komend, czesania, określania własnego położenia względem czworonoga, naśladowania ruchów zwierzaka.

Ćwiczenia grafomotoryczne wg H. Tymichowej

Ćwiczenia grafomotoryczne wg H. Tymichowej to metoda usprawniająca i stymulująca, która pomaga dziecku w osiągnięciu gotowości do nauki pisania oraz korygowaniu nieprawidłowej techniki rysowania i pisania. Poprzez ćwiczenia grafomotoryczne pobudzamy rozwój ruchowy dziecka, szczególnie zaś sprawność motoryczną rąk oraz współdziałanie oka i ręki. W Internecie można znaleźć wiele przykładów ćwiczeń grafomotorycznych, które są dostępne za darmo. Wiele z nich jest dostępnych na platformach takich jak YouTube, a także na stronach internetowych poświęconych temu zagadnieniu

Elementy pedagogiki, zabawy Klanza

Pedagogika zabawy Klanza to metoda pracy z grupą, która ma na celu pobudzenie dzieci do aktywności i twórczości. Metoda ta skupia się na wykorzystaniu zabawy jako formy wspierającej rozwój człowieka, z uwzględnieniem jego indywidualnych potrzeb i możliwości. W ramach tej metody stosuje się różnego rodzaju zabawy, które pobudzają do wartościowego przeżywania siebie samego i siebie wzajemnie, a także do doświadczania różnorodności własnych zmysłów.

Gimnastyka mózgu – elementy kinezjologii

Gimnastyka mózgu to metoda edukacyjna, która skupia się na aktywizacji naturalnych mechanizmów pracy mózgu poprzez fizjologiczny ruch ciała. Metoda ta opiera się na kinezjologii edukacyjnej, która jest systemem umożliwiającym uczniom w dowolnym wieku rozwinięcie ich potencjalnych możliwości zablokowanych w ciele. W ramach tej metody stosuje się różnego rodzaju ćwiczenia, które pobudzają do wartościowego przeżywania siebie samego i siebie wzajemnie, a także do doświadczania różnorodności własnych zmysłów.

Metoda ruchu rozwijającego W. Sherborne

Metoda ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne to metoda edukacyjna, która skupia się na wykorzystaniu ruchu jako narzędzia oddziałującego na psychoruchowy rozwój dziecka i korygującego istniejące zaburzenia rozwojowe. Metoda ta opiera się na ćwiczeniach ruchowych, które prowadzą do poznania własnego ciała, kształtują związek jednostki ćwiczącej z otoczeniem fizycznym, prowadzą do wytworzenia się związku z drugim człowiekiem i do współdziałania w grupie oraz dzięki spontanicznemu kreatywnemu ruchowi dający możliwość swobodnej ekspresji osobowości . Metoda ta jest szczególnie przydatna w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi umysłowo, z dziećmi z różnorodnymi zaburzeniami emocjonalnymi, z dziećmi z nadpobudliwością ruchową oraz w terapii dzieci jąkających się.

Program aktywności Knillów

Program Aktywności Knillów to metoda edukacyjna, która skupia się na rozbudowaniu aktywności dziecka niepełnosprawnego, zachęcaniu go do działania, przejawiania własnej inicjatywy oraz tworzeniu kanału komunikacyjnego. Metoda ta opiera się na ćwiczeniach ruchowych, które prowadzą do poznania własnego ciała, kształtują związek jednostki ćwiczącej z otoczeniem fizycznym, prowadzą do wytworzenia się związku z drugim człowiekiem i do współdziałania w grupie oraz dzięki spontanicznemu kreatywnemu ruchowi dający możliwość swobodnej ekspresji osobowości. Metoda ta jest szczególnie przydatna w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi umysłowo, z dziećmi z różnorodnymi zaburzeniami emocjonalnymi, z dziećmi z nadpobudliwością ruchową oraz w terapii dzieci jąkających się.

Sensoplastyka

Sensoplastyka to metoda edukacyjna, która skupia się na wykorzystaniu zmysłów dziecka w procesie nauki i zabawy. Metoda ta polega na wykorzystaniu produktów spożywczych do tworzenia różnego rodzaju form i kształtów, co pozwala na rozwijanie wyobraźni, kreatywności oraz zdolności manualnych u dzieci. Sensoplastyka jest stosowana w przedszkolach i szkołach podstawowych, a także w terapii dzieci z zaburzeniami rozwojowymi.

DODATKOWO zapraszamy na zajęcia z:

 • Arteterapii
 • Fizjoterapii
 • Socjoterapii
 • Gimnastyki korekcyjnej
 • Terapii Pedagogicznej
 • Terapii sensorycznej
 • Terapii ręki
 • NOWOŚĆ Biofeedback
 • SI  (Integracja Sensoryczna) i rehabilitacja ruchowa

Dysponujemy salami i gabinetami terapeutycznymi , posiadamy w pełni wyposażoną salę SI.

Nasza placówka prowadzi także zajęcia z Wczesnego Wspomagania Rozwoju dla dzieci. Wczesnym wspomaganiem rozwoju może być objęte każde dziecko od chwili wykrycia pierwszych sygnałów nieprawidłowego funkcjonowania do czasu podjęcia przez nie nauki w szkole podstawowej. Wsparciem objęta jest też rodzina dziecka.

Scroll to Top
Skip to content