Kreatywne przedszkolaki

Projekt realizowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny)

Oś priorytetowa XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, Poddziałanie 11.1.3. Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – konkurs

Wartość projektu: 307 747,50 zł

Dofinansowanie: 261 585,37 zł

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do wychowania przedszkolnego na obszarze Cieszyna poprzez stworzenie 10 miejsc dla dzieci 3- 4-letnich z Cieszyna w Przedszkolu Towarzystwa Ewangelickiego oraz poprawa jakości edukacji przedszkolnej dzięki zajęciom dodatkowym wyrównującym szanse edukacyjne 60 dzieci (25K, 35M) uczęszczających do PTE w zakresie stwierdzonych deficytów oraz doskonalenie kompetencji zawodowych 8 nauczycielek (8K) w oparciu o potrzeby edukacyjne określone w diagnozie w okresie od 1.08.2020 do 31.08.2021

Efektem realizacji projektu będą następujące wskaźniki produktu:

Liczba miejsc wychowania przedszkolnego dofinansowanych w programie: 10

Liczba dzieci objętych w ramach programu dodatkowymi zajęciami zwiększającymi ich szanse edukacyjne w edukacji przedszkolnej: 60 (35M,25K)

Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie 8 (8K)

Wskaźniki rezultatu

Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu 7 (7K)

W ramach projektu realizowane będą trzy zadania:

1/ Utworzenie 10 miejsc wychowania przedszkolnego i zapewnienie bieżącego funkcjonowania przez 12 miesięcy. W ramach tego zadania zaplanowano zakupienie wyposażenia i pomocy dydaktycznych dla nowego oddziału oraz do bieżącej pracy z dziećmi,

2/Prowadzenie dodatkowych zajęć wyrównujących szanse edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów przez 12 miesięcy. W ramach tego zadania przewidziano rozszerzenie oferty placówki o dodatkowe zajęcia terapeutyczne:

► Zajęcia o charakterze terapeutycznym

► Jesteśmy razem

► Zdrowy duch

► Psychoterapia.

3/ Podniesienie kwalifikacji nauczycieli przedszkola. W ramach tego zadania przewidziano szkolenie z Arteterapii i Terapii zajęciowej, szkolenie: Wszechstronny rozwój przedszkolaka, szkolenie: Przedszkolak wynalazca, szkolenie Zabawy badawcze w przedszkolu w odniesieniu do czterech pór roku i czterech żywiołów

Scroll to Top
Skip to content