Kolorowe przedszkole

Projekt realizowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny)

Oś priorytetowa XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, Poddziałanie 11.1.3. Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – konkurs

Wartość projektu: 353 332,96 zł

Dofinansowanie: 300 333,01 zł


Celem projektu jest zwiększenie dostępu do wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Cieszyn poprzez stworzenie 10 miejsc dla dzieci 3-4-letnich w Przedszkolu Towarzystwa Ewangelickiego oraz poprawa jakości wychowania przedszkolnego dzięki zajęciom dodatkowym wyrównującym szanse edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów oraz dokształcanie 3 nauczycielek w oparciu o potrzeby edukacyjne określone w diagnozie w okresie od 1.08.2018 do 31.08.2019.

Efektem realizacji projektu będą następujące wskaźniki produktu:

  • Liczba miejsc wychowania przedszkolnego dofinansowanych w programie: 10
  • Liczba dzieci objętych w ramach programu dodatkowymi zajęciami zwiększającymi ich szanse edukacyjne w edukacji przedszkolnej: 60 (35M,25K)
  • Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie 3 (3K)

Wskaźniki rezultatu

Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu 3 (3K)

W ramach projektu realizowane będą trzy zadania:

  1. Utworzenie 10 miejsc wychowania przedszkolnego i zapewnienie bieżącego funkcjonowania przez 12 miesięcy. W ramach tego zadania zaplanowano zakupienie pomocy dydaktycznych do bieżącej pracy z dziećmi, wyposażenia dla nowego oddziału oraz wyposażenie placu zabaw
  2. Prowadzenie zajęć wyrównujących szanse edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów przez 12 miesięcy. W ramach tego zadania przewidziano rozszerzenie oferty placówki o dodatkowe zajęcia:

► stymulujące rozwój psychoruchowy: Terapia ruchowa

► korekcyjno-kompensacyjne: Klockomania, Logomania

► rozwijających kompetencje społeczno-emocjonalne: Terapia muzyczna, Terapia społeczna, Terapeutyka.

3/ Podniesienie kwalifikacji nauczycieli przedszkola. W ramach tego zadania przewidziano szkolenie z Arteterapii i Terapii zajęciowej, studia podyplomowe z Oligofrenopedagogiki oraz Wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

Scroll to Top
Skip to content